નો સંપર્ક કરો

Xaar 1003 સમૂહના પ્રિન્ટહેડ્સ દ્વારા પ્રિન્ટ કરેલા ટાઇલ્સ તમે ક્યાંથી ખરીદી શકો તેની જાણકારી મેળવવા માટે સંપર્ક કરો.

xaar-ceramicsXaar મુખ્યાલય
316 Cambridge Science Park, Milton Rd
Cambridge CB4 0XR
યુનાઇટેડ કિંગડમ

+44 1223 423663
info@xaar.com

નામ (જરૂરી)

કંપની (જરૂરી)

ઈ - મેઈલ સરનામું (જરૂરી)

ફોન નંબર (જરૂરી)

દેશ

પ્રિન્ટર ઉત્પાદક

સંદેશ

અમારા ભાગીદારોનો સંપર્ક કરો

તમારી સિરૅમિક ટાઇલ ઉત્પાદનની પ્રવર્તમાન શ્રેણીઓમાં Xaar 1003 GS40 ની ક્ષમતાઓ ઉમેરવા માટે અમારા ભાગીદારો પૈકી એકનો સંપર્ક કરો.