સર્લેટ ખાતે XAAR 2001+ પ્રિન્ટહેડ્સ વધુ કિફાયતી ટાઇલ પ્રિન્ટરો શક્ય બનાવે છે

સર્લેટના પ્રોડક્શન મેનેજર, જોર્જ આલ્બાલેટ સર્લેટની ત્રણ સિરામિક ટાઇલ પ્રોડક્શન લાઇનોનાં સંચાલન માટે જવાબદાર છે, અને તેઓ સતત ઉત્પાદન પેદાશ અને ગુણવત્તા જાળવવા અને સુધારવાની રીતોની શોધમાં હોય છે. Xaar 2001+ પ્રિન્ટહેડ્સ વાળા KERAjet 700 પ્રિન્ટરનું તાજેતરનું સ્થાપન વિજેતા સંયોજન રહ્યું છે.

Find out more

Name (required)

Company (required)

Email (required)

Telephone (required)

Country

Printer Manufacturer

Message